ข่าว

Loading...

Thursday, December 2, 2010

วงจรไฟฟ้าแบบอนุกรม

วงจรไฟฟ้าแบบอนุกรม หรือ อันดับ (SERIES)  ซีรีย์
แรงดันไฟฟ้าตกคร่อม VOLTAGE DROP
โวรท์เตจ ดรอป

คุณสมบัติของวงจรไฟฟ้าอนุกรม

1. กระแสไฟไหลเป็นค่าเดียวทั้งวงจร ตามค่า E แหล่งจ่าย และค่าความต้านทาน (R) ทั้งหมดรวมกัน
I = E (V)

RT---- ToTAL รวม ความต้านทาน
เกิด

2. เกิดแรงดันไฟฟ้าตกคร่อมที่อุปกรณ์ที่อุปกรณ์แต่ละตัวและเมื่อนำมรวมจะต้องได้เท่ากับแหล่งจ่ายไฟเสมอ

3. จากหลอดใดหลอดหนึ่งขาดหลอดที่เหลือก็จะดับด้วยเพราะขาดวงจรกระแสไฟฟ้าไม่ไหล

No comments:

Post a Comment